پیامی به مردم کاشان

من شهرم را آباد،

سنت و فرهنگش را پایدار،

مردمانش را پر نشاط،

و کودکانش را خوشحال می‌خواهم.

من کشورم را سربلند می‌خواهم.